Các Hình Thức Để Doanh Nghiệp Nước Ngoài Có Mặt Tại Việt Nam

Theo luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

  • Nhà nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, khuyến khích các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam trên cơ sở phải tôn trọng chủ quyền và tuân thủ luật pháp của Việt Nam, bình đẳng và các bên đều có lợi.
  • Nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam bảo hộ quyền sở hữu đối với vốn đầu tư cũng như các quyền lợi khác với các nhà đầu tư nước ngoài, tạo những điều kiện thuận lợi, thủ tục đơn giản khi các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam

Dưới đây là 3 hình thức để doanh nghiệp nước ngoài có mặt tại Việt Nam.

  1. Thành lập chi nhánh văn phòng đại diện tại Việt Nam.

Doanh nghiệp nước ngoài nếu đã hoạt động không dưới 1 năm sẽ được phép mở văn phòng đại diện và doanh nghiệp nước ngoài hoạt động không dưới 5 năm được phép mở chi nhánh tại Việt Nam.

  1. Hợp tác kinh doanh.

Hình thức hợp tác kinh doanh là hình thức đầu tư được ký kết giữa nhà đầu tư, doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp nước ngoài nhằm hợp tác kinh doanh phân chia lợi nhuận , rủi ro mà không phải thành lập mới một công ty, doanh nghiệp hay tổ chức kinh tế.

Nhà đầu tư doanh nghiệp trong nước có thể thuộc sở hữu của người Việt Nam, người nước ngoài hoặc một liên doanh nào đó.

  1. Thành lập một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

  • Tại Việt Nam thì doanh nghiệp có thể thành lập công ty hoàn toàn 100% vốn nước ngoài.
  • Doanh nghiệp nước ngoài có thể hợp tác, liên doanh với một nhà đầu tư, doanh nghiệp trong nước có vốn đầu tư nước ngoài theo một tỷ lệ nhất định trên cơ sở hợp đồng liên doanh.

>>> dịch vụ văn phòng ảo là gì

Cũng theo luật đầu tư năm 2014, thì doanh nghiệp có dưới 50% vốn đầu tư nước ngoài thì không phải đáp ứng các điều kiện và thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy định của nhà đầu tư nước ngoài khi thành lập doanh nghiệp, đầu tư góp vốn hoặc hợp tác kinh doanh.  (tức chỉ tuân thủ các điều kiện và thủ tục cho các nhà đầu tư trong nước)