Kiến Thức Cần Có Khi Làm Người Đại Diện Pháp Luật

Người đại diện theo pháp luật là người thay thế doanh nghiệp thực hiện các giao dịch, quyền, nghĩa vụ và là người chịu trách nhiệm pháp luật cho doanh nghiệp đó. Dưới đây là những chia sẻ  về quyền và nghĩa vụ của người đại diện pháp luật.

kien-thuc-can-co-cua-nguoi-dai-dien-phap-luat-1

  1. Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch cho doanh nghiệp. Là người đại diện pháp luật cho doanh nghiệp với tư cách là nguyên đơn, bị đơn và có nghĩa vụ liên quan trọng trọng tài, toà án cũng như các quyền và nghĩa vụ khác cho doanh nghiệp.
  2. Công ty TNHH hoặc Công ty Cổ Phần có thể có 1 hoặc nhiều người đại diện pháp luật. Điều lệ của công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
  3. Doanh nghiệp phải đảm bảo có ít nhất một người đại diện pháp luật cư trú tại Việt Nam. Trường hợp doanh nghiệp có một người đại diện pháp luật thì người đó phải cư trú tại Việt Nam và khi xuất cảnh khỏi Việt Nam phải uỷ quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện pháp luật tại Việt Nam. Đối với trường hợp này, người đại diện pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ uỷ quyền.
  4. Trường hợp hết thời hạn uỷ quyền nhưng người uỷ quyền đại diện pháp luật chưa trở lại Việt Nam và không có uỷ quyền khác thì phải thực hiện theo quy định sau đây:

      a/ Người được uỷ quyền vẫn thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện pháp luật trong phạm vi được uỷ quyền cho đến khi người đại diện pháp luật công ty quay trở lại làm việc.

      b/ Người được uỷ quyền vẫn thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện của công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty liên doanh trong phạm vi được uỷ quyền cho đến khi người đại diện pháp luật quay trở lại công ty hoặc cho đến khi chủ sở hữu công ty, hội thành viên, hội quản trị bàn bạc và thống nhất cử người khác làm người đại diện pháp luật cho doanh nghiệp.

kien-thuc-can-co-cua-nguoi-dai-dien-phap-luat-2

  1. Trường hợp doanh nghiệp chỉ có một người đại diện pháp luật và vắng mặt tại Việt Nam quá 30 ngày mà không uỷ quyền cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện pháp luật của doanh nghiệp, hoặc bị chết, mất tích, tạm giam, kết án tù, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự thì chủ sở hữu doanh nghiệp, hội đồng quản trị cử người khác thay thế làm đại diện pháp luật cho doanh nghiệp.

    6. Đối với công ty TNHH có 2 thành viên, nếu có thành viên là cá nhân, là người đại diện pháp luật của công ty bị tạm giam, kết án tù, trốn khỏi nơi cứ trú hoặc phát hiện buôn bán hàng giả hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự thì đương nhiên người còn lại trở thành người đại diện pháp luật hợp pháp cho doanh nghiệp cho đến khi có quyết định mới của hội thành viên về người đại diện pháp luật của công ty.

>>> Thuê văn phòng ảo tại tphcm

    7. Trong một số trường hợp đặc biệt, trong thời gian tố tụng toà án có thể chỉ định người đại diện pháp luật